Fiskeregler for 2013

Fisk nesten på kroken_75x56Med forbehold om godkjenning av Direktoratet for naturforvaltning legger vi ut fiskereglene for 2013.

Endelig er foreløpige fiskeregler for 2013 klar for publisering. Disse publiseres med forbehold om godkjenning av DN.

Hovedendringene og presiseringene for 2013 er som følger:

  • Det er tillatt å fiske etter Sjørøye i perioden 10.juli-10.august.
  • Kortprisene vil ligge på samme nivå som i 2012, med unntak av sone 1, som nå får samme prisnivå som de øvrige sonene. Årsaken til det er at fisket i denne sonen er på nivå med de beste sonene i den nedre delen av elva. I tillegg er det ikke fredning i sone 1, noe som gir 8 timer mer fiske hvert døgn sammenlignet med de øvrige sonene. Sone 1 er også lengere enn de andre sonen i den nedre delen av elva.
  • Næringskortene kan benyttes av maksimalt 2 fiskere pr døgn. Det vil si at en stang kan være i fiske ad gangen, men maksimalt to fiskere kan dele på dette fisket. Dette for å redusere på fisketrykket.
  • Elvelagets døgnkort som kjøpes i sonene 11-19 skal kun benyttes på den sonen de er kjøpt på. Tidligere har det vært slik at døgnkort som blir kjøpt i en av sonene 11-19, har lovlig blitt benyttet i alle sonene i den øvre delen av elva. Denne bestemmelsen opphører dermed. Hovedårsaken til denne endringen er å redusere fisketrykket på enkelte områder i denne delen av elva, og dermed fordele fiskere mer jevnt utover sonene. Som en konsekvens av denne bestemmelsen vil også fisketrykket samlet bli redusert i sonene 11-19. 
  • En egen paragraf presiserer at støing er fredet. Støing er gytelaks som har overvintret, og som er verdifull gytelaks. Mange støinger kommer tilbake for å gyte, og har da flere rogn, og rogn av bedre kvalitet.
  • Smålaks innbefattes av årskvoten på 5 laks, og av døgnkvoten på 1 laks. Dersom en laks avlives, skal fisket avsluttes. Dersom årskvoten er oppfisket, skal fisket avsluttes. Støing som avlives innbefattes også av årskvoten. Gjenutsatt laks innbefattes ikke av årskovoten.

For øvrige detaljer viser vi til vedlagte fiskeregler som kan lastes ned. Vi minner om at salget av døgnkort starter på www.laksefisk.no den 1.mars klokken 12:00.

 

  application/pdfFiskeregler Reisaelva 2013 - norsk.pdf

Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...