Varsel om gjennomføring av forvaltningstiltak i Reisaelva høsten 2019

Reisa Elvelag er innvilget tillatelse fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark til gjennomføring av ulike overvåkningstiltak i Reisavassdraget i perioden 1. september til og med 15. oktober. 

Følgende aktiviteter vil gjennomføres:

Elektrofiske av yngel
Elektrofisket vil bli utført av representanter fra Naturtjenester i Nord AS. Hensikten med el-fiske av yngel er å måle tetthet av lakseyngel på utvalgte lokalisasjoner i Reisaelva for å kunne sammenligne elvas reproduktivitet sett i forhold til tidligere år. Denne typen undersøkelser er gjennomført i Reisaelva i en årrekke. 

Drivtelling av laks
20-22 september er det planlagt gjennomføring av laksetelling. Formålet med laksetelling er å få oversikt over antall gjenstående laks etter endt fiskesesong. Sjørøye og sjøørret vil også bli registrert ved observasjon. Tallene fra laksetellingen er nødvendige for å kunne vurdere elvas gytebestand og dermed også fangstpotensialet for årene fremover. Drivtelling av laks er en særdeles viktig forvaltningsmessig oppgave for oss som forvaltere av Reisavassdraget.

Prøvefiske/forskningsfiske
I perioden september-oktober vil det gjennomføres prøvefiske/forskningsfiske etter innslag av oppdrettslaks i Reisaelva. Det skal fanges minimum 50 laks for å ta skjellprøver som sendes til analyse hos NINA. Hensikten med prøvefiske er å få tallmateriale på mengde oppdrettslaks i elven sammenlignet med tidligere år. Resultater fra innsendte skjellprøver vil også kunne gi svar på hvor gamle og hvor store fiskene var da de forlot elva som smolt, hvor lenge fisken har vært i havet før den vender tilbake til Reisaelva, og om den har vært tilbake i Reisaelva for å gyte tidligere. 

Når nødvendig antall skjellprøver er innhentet vil prøvefiske avsluttes. Under prøvefiske vil oppdrettslaks og pukkellaks bli tatt ut av elva. Prøvefiskere som deltar vil være tydelig merket med refleksvest under fiske og vil ha medbrakt tillatelse fra Reisa Elvelag, som vil kunne fremvises på forespørsel fra publikum. Prøvefiskerne er alltid to stk sammen under fisket. Det er rettighetshavere i Reisaelva med lang erfaring som får tillatelse til å delta på prøvefiske. 
 


Tell A Friend
E-mail this
Or share with...


Here, fishy fishy fishy...